Jaarvergadering 2017: Uitbesteding van wetgeving

januari 20, 2017

Jaarvergadering 2017: Uitbesteding van wetgeving

Op 15 juni 2017 vond de jaarvergadering plaats met als thema ‘Uitbesteding van wetgeving’. Plaats van handeling was het Auditorium van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het opstellen van wetgeving gebeurt traditioneel binnen de wetgevende macht. Niettemin is het altijd zo geweest dat ook personen of instanties buiten de wetgevende organisaties wetteksten concipiëren. Te denken valt aan een wetenschappelijke instelling die in opdracht van een ministerie een voorontwerp concipieert, een adviescommissie die een advies uitbrengt vergezeld van een wetsontwerp, of een bedrijf dat een wetsontwerp opstelt. Duidelijk is, dat dit om heel verschillende situaties gaat. Er is een aantal redenen om niet lichtzinnig over te gaan tot het laten opstellen van ontwerpen door externen, of om deze ontwerpen extra kritisch te bezien.

In dit licht hebben drie auteurs een bijdrage geschreven over uitbesteding van wetgeving. Mr. Olaf Kwast, wetgevingsjurist en oprichter van Wetgevingswerken, geeft in zijn preadvies een algemene beschouwing van het onderwerp. Prof. dr. Renée van Schoonhoven is hoogleraar Recht van het beroepsonderwijs (VU). Zij focust in haar preadvies op de wetgeving inzake het lerarenregister, die zij in opdracht van het ministerie van OCW heeft ontworpen. Prof. mr. Willem Konijnenbelt is zelfstandig wetgevingsadviseur en emeritus-hoogleraar staats- en bestuursrecht. Hij bekijkt het onderwerp vanuit een normatief kader.

De preadviseurs presenteerden hun bijdragen tijdens de jaarvergadering. Prof. mr. Frank van Ommeren (VU) reflecteerde vervolgens op de preadviezen, waarna discussie met de zaal volgde.

De preadviezen zijn bij Wolf Publishers uitgegeven, tezamen met de jaarrede van de voorzitter, het referaat van prof. mr. Van Ommeren en het verslag van de jaarvergadering. Leden van de vereniging kunnen de publicatie ook op de website vinden.