WIE ZIJN WIJ?

De Nederlandse Vereniging voor Wetgeving is in 1989 opgericht als Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid. De vereniging is er voor iedereen die geïnteresseerd is in of op de een of andere manier te maken heeft met wetgevingsvraagstukken. Via jaarvergaderingen en studiemiddagen biedt de vereniging vanuit verschillende perspectieven eenieder die vanuit wetenschap of praktijk bij de totstandkoming en toepassing van regelgeving van de centrale of decentrale overheid betrokken is een forum voor een kritisch debat over wetgeving en wetgevingsbeleid. Het bestuur van de vereniging bestaat uit leden werkzaam in de ambtenarij en wetenschap.

Jaarlijks organiseert de vereniging een bijeenkomst waarbij een wetgevingsonderwerp wordt uitgediept aan de hand van aan de vereniging uitgebrachte preadviezen van deskundigen. Recente publicaties zijn: wetgever en constitutie, bruikbare wetgeving en stelselherzieningen. Ook wordt jaarlijks een studiemiddag georganiseerd over een actueel wetgevingsonderwerp, zoals wetgevingsadvisering door de Raad van State, constitutionele toetsing, initiatiefwetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.